Bell Schedules

Grand Prairie Elementary Instructional Schedules
Grand Prairie Elementary Instructional Schedule Kindergarten, 1st, 2nd Grades
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom/Accelerate Tutoring 7:50 AM 8:20 AM 30 min
1st Period 8:20 AM 9:20 AM 60 min
Interests and Opportunities 1st Grade 8:20 AM 9:20 AM 60 min
2nd Period 9:20 AM 10:20 AM 60 min
Interests and Opportunities 2nd Grade 9:20 AM 10:20 AM 60 min
Morning Recess 10:20 AM 10:30 AM 10 min
3rd Period 10:30 AM 11:00 AM 30 min
Lunch 11:00 AM 12:00 PM 60 min
3rd Period (continued) 12:00 PM 12:30 PM 30 min
4th Period 12:30 PM 1:30 PM 60 min
Interests and Opportunities Kindergarten 1:00 PM 2:00 PM 60 min
Snack Recess 1st & 2nd 1:30 PM 1:45 PM 15 min
5th Period 1:30 PM 2:30 PM 60 min
Snack Recess Kindergarten 2:00 PM 2:10 PM 10 min
6th Period - Social Emotional Instruction 2:30 PM 3:10 PM 40 min
Dismissal 3:10 PM 3:30 PM 20 min
Grand Prairie Elementary Instructional Schedule 3rd & 4th Grades
Description / Period Start Time End Time Length
Homeroom/Accelerate Tutoring 7:50 AM 8:20 AM 30 min
1st Block 8:20 AM 10:00 AM 100 min
Morning Recess 9:20 AM 9:30 AM 10 min
2nd Block 10:00 AM 11:30 AM 90 min
LUNCH 3rd Grade 10:50 AM 11:20 AM 30 min
Interest and Opportunities 3rd Grade 11:20 AM 12:20 PM 60 min
3rd Block 11:30 AM 1:50 PM 140 min
LUNCH 4th Grade 12:00 PM 12:30 PM 30 min
Interest and Opportunities 4th Grade 12:30 PM 1:30 PM 60 min
Snack Recess 1:50 PM 2:05 PM 15 min
3rd Block (continued) 2:05 PM 2:55 PM 50 min
Social Emotional Instruction 2:55 PM 3:10 PM 15 min
Dismissal 3:10 PM 3:30 PM 20 min